Male Population (% of total)


Male Population (% of total)

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Map Chart
1. Kosovo no data no data no data no data no data no data 50% 51% 52% no data no data no data
2. Albania 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 51% no data no data no data
4. Serbia 49% 49% 49% 49% 49% 49% no data no data no data no data no data no data
5. Macedonia 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% no data no data no data no data