Case backlog in courts


Case backlog in courts

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Map Chart
1. Kosovo no data no data no data no data 218,748 466,255 430,923 425,277 no data no data no data no data no data 0
2. Albania 13,256 13,530 16,438 18,914 19,706 19,113 19,998 no data no data no data no data no data no data 0
3. Montenegro 55,069 48,399 40,766 38,666 37,934 35,546 37,125 no data no data no data no data no data no data 0
5. Macedonia 1,093,552 944,260 960,837 650,991 217,961 195,576 no data no data no data no data no data no data no data 0