Real GDP Growth Rate (%)


Real GDP Growth Rate (%)

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Map Chart
1. Kosovo no data 3.60% 4.50% 9.30% 7.70% 5.70% 2.70% no data no data no data no data no data no data 0.00% 0.00% 0.00%
2. Albania 7.50% 3.40% 3.70% 2.50% 1.60% 1.40% 1.90% no data no data no data no data no data no data 0.00% 0.00% 0.00%
3. Montenegro 6.90% -5.70% 2.50% 3.20% -2.50% 3.30% 2.20% no data no data no data no data no data no data 0.00% 0.00% 0.00%
4. Serbia 5.40% -3.10% 0.60% 1.40% -1.00% 2.60% -1.80% no data no data no data no data no data no data 0.00% 0.00% 0.00%
5. Macedonia 5.50% -0.40% 3.40% 2.30% -0.50% 2.70% no data no data no data no data no data no data no data 0.00% 0.00% 0.00%
6. BosniaHerzegovina 5.60% -2.70% 0.80% 1.00% -1.20% 2.50% 0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%