Gross savings (% of GDP)


Gross savings (% of GDP)

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Map Chart
1. Kosovo 17% 22% 21% 19% 21% 21% no data no data no data no data no data no data no data 0% 0% 0% 0%
2. Albania 20% 20% 19% 18% 18% 18% no data no data no data no data no data no data no data 0% 0% 0% 0%
3. Montenegro -10% -3% -1% 2% 2% 5% 5% no data no data no data no data no data no data 0% 0% 0% 0%
4. Serbia 10% 13% 12% 12% 10% 12% no data no data no data no data no data no data no data 0% 0% 0% 0%
6. BosniaHerzegovina 13% 13% 10% 9% 10% 12% 11% no data no data no data no data no data no data 0% 0% 0% 0%