Male Population (% of total)


Male Population (% of total)

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Map Chart
1. Kosovo no data no data no data no data no data no data 50% 51% 52% no data no data no data no data 0%
2. Albania 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 51% no data no data no data no data 0%
4. Serbia 49% 49% 49% 49% 49% 49% no data no data no data no data no data no data no data 0%
5. Macedonia 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% no data no data no data no data no data 0%