Abandoned Children (per 1,000)


Abandoned Children (per 1,000)

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Map Chart
1. Kosovo no data no data no data no data 0.030 0.030 no data no data no data no data no data no data no data 0.000
6. BosniaHerzegovina 0.215 0.212 0.217 0.196 0.203 0.185 no data no data no data no data no data no data no data 0.000