Number of Prosecutors


Number of Prosecutors

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Map Chart
1. Kosovo 284 298 246 247 341 no data no data no data no data no data no data no data no data 0
3. Montenegro 17 17 18 18 18 18 18 no data no data no data no data no data no data 0